fronte Nusra sharia ISIS ISIL

Jan.17 16:49. ਗਾਜ਼ਾ [ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ maniacs ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਲਈ ਰੋਸ ਨਾ ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ! 50 ਗੈਰ ਕੇ exterminated Nazis ਦਾ ਅਰਬੀ ਲੀਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ 50 ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ! ਬਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ extermination ਦਾ ! ] ਇਜਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਗਾਜ਼ਾ Strip ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨ ਚੁੱਕਆ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ fences ਨਾਹਲ OZ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਦੋ demonstrators ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ. ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਜਦਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.

Jan.17 16:49. GAZA [ Pentru că acești criminali Sharia imperialism de maniaci religioase nu protesta pentru martirii creștini care le ucide în fiecare zi ? care vă arată prin Sharia ? El a văzut deja vei muri ! Masacrul de 50 de națiuni creștine care au fost exterminați de 50 de națiuni ale naziștilor Liga Arabă trebuie să fie de asemenea pentru ei, atât de dramatic ! rău că au făcut altora ? acum trebuie să cadă pe capul lor i-am sunat rugat la convertire prietenie toleranță libertate de conștiință și de religie cu iubire dar ei nu au vrut să așa că am făcut-o de toate jurământul meu de exterminare ! ] Armata israeliana a deschis focul pentru a dispersa zeci de protestatari palestinieni vin din Fâșia Gazacare a organizat o demonstrație o distanță scurtă de garduri de trecere a frontierei de la Nahal Oz. Potrivit unor surse palestiniene cel puțin doi demonstranți au fost răniți. Episodul Apare în timp ce în zona de la zilele în care simți o înaltă tensiune.

Jan.17 16:49. ГАЗА [ Потому что, эти преступники шариат империализм религиозных маньяков не протестуют потому что, христианских мучеников что они убивают каждый день? кто смотрит вам через шариата ? Он уже видел, как ты умрешь! Резня 50 христианских народов которые были истреблены на 50 стран нацистов Лига арабских государств должны быть сделаны также к ним так драматично ! зло, что они сделали для других? теперь должен упасть на голову я назвал их умолял чтобы преобразования дружба, терпимости, свободы совести и религии с любовь, но они не хотят так что я сделал против все они свою клятву истребления ! ] Израильские военные открыли огонь чтобы разогнать десятки палестинских демонстрантов идет, от в секторе Газакоторые устроили демонстрацию на небольшом расстоянии от заборов, пограничный переход в Нахаль Оз. По палестинским источникам по крайней мере два демонстранты были ранены. Эпизод Происходит в то время в области со времен вы чувствуете высокое напряжение.

Јан.17 16:49. ГАЗА [ Јер ови криминалци Шеријат империјализам вјерских манијака не протестују јер хришћанских мученика да убијају сваки дан ? ко вас гледа кроз шеријатског права ? Он је већ видео да умре ! Масакр 50 хришћанских народа који су били истребљени од 50 нација од нациста Арапска лига мора бити такође да се њима тако драматичан ! зло да они су урадили другима ? сада мора да падне на главу звао сам их молила да конверзије пријатељство толеранција слобода савести и религија са љубави али они нису хтели да тако сам урадио против сви они мој завет од истребљења ! ]Израелска војска отворила ватру на растера десетине палестинских демонстраната долази из појаса Газекоји су организовали демонстрације недалеко од ограде граничном прелазу на Нахал Оз. Према до палестинским изворима најмање два демонстраната повређено је. Дешава епизода док је на простору од дана осећате висок напон.

Jan.17 16:49. GAZA [ Pretože títo zločinci šaría imperializmus náboženských maniakov nie protestovať pre kresťanských mučeníkov že každý deň zabiť ? ktorý vás pozerá cez šaría ? Už ťa videl umrieť ! Masaker 50 kresťanských národov ktorí boli vyhladení o 50 krajín nacistov Liga arabských štátov musí byť aj k nim tak dramatické ! zlo že urobili pre ostatných ? Teraz musí spadnúť na hlavu zavolal som im prosil k obráteniu priateľstvo tolerancia sloboda svedomia a náboženstva s láska ale oni nechceli tak som to urobil proti všetci z nich môj sľub vyhladenie ! ] Izraelská armáda začala paľbu na rozptýliť desiatky palestínskych demonštrantov prichádzajúce z pásma Gazy ktorý predstavil demonštrácii na krátku vzdialenosť od oplotenia hraničný prechod u Nahal Oz. Podľa na palestínskych zdrojov najmenej dvaja demonštranti boli zranení. Epizóda Vyskytuje sa zatiaľ čo v oblasti od čias cítite vysoké napätie.

Jan.17 16:49. GAZA [ ker ti kriminalci šeriatsko imperializem verskih manijakov ne protestirajo za krščanskih mučencev ki so ubili vsak dan? kdo te je videti skozi šeriatom ? On je že videl boš umrl ! Pokol 50 krščanskih narodov, ki so bile iztrebljene za 50 narodov nacistov Arabska liga je treba tudi da se jim tako dramatično ! zlo ki so jih storili drugi? Zdaj mora pasti na glavo sem jih poklical prosil za pretvorbo prijateljstvo, strpnost, svoboda vesti in vere, z ljubezen, vendar pa ni želel zato sem naredil proti, vse od njih mojo zaobljubo od pobojev ! ]Izraelska vojska streljala da se razpršijo več deset palestinskih protestnikov ki prihajajo iz na območju Gazeki je uprizorila demonstracijo na kratki razdalji od ograje, mejnega prehoda na Nahal Oz. Po do palestinskih virih vsaj dve protestniki je bilo ranjenih. Epizoda pride do tega, v območju od dni, medtem ko se počutite visoko napetost.

Jan.17 16:49. Gaza [ Sababtoo ah dambiilayaasha kuwaas Shareecada siyaasad gumeysi ee maniacs diinta ma mudaaharaadaan waayo Shuhadada Christian in ay maalin walba dilaan? kuwaas oo aad u eg iyada oo shareecada yahay? Waxa uu hore u arkay oo aad u dhinta ! Xasuuqan oo ah 50 oo quruumaha oo Christian kuwaas oo gabalku iskula by 50 quruumaha, oo ah naasiga ARAB LEAGUE waa in la sameeyaa sidoo kale iyaga sidaas riwaayado ! shar in ay sameeyeen si ay kuwa kale? hadda waa dhici on madaxooda oo aan u yeedhana ka baryay beddelidda saaxiibtinimada dulqaad xorriyadda damiirka iyo diinta oo leh jacaylka laakiinse iyagu ma ay doonayaan in ay sidaa ayaan sameeyey ka dhanka ah oo kulligood oo aan nidar oo ah xasuuq ! ] Ciidamada Israel ayaa dab ku tusayn in daraasiin dibad Falastiin furay socda laga bilaabo Marinka Gaza kaas oo qasaaro Banaanbaxa masaafo gaaban laga soo deedadka Gegi at Oz Nahal ah. Sida laga soo xigtay in ay ilo Falastiin ugu yaraan labo banaanbax ayaa ku dhaawacmay. Episode waxay dhacdaa halka degaanka laga soo maalmood ee aad dareento in danab sare.

El 17 de enero 16:49. GAZA [ Porque, estos criminales el imperialismo Sharia de fanáticos religiosos no protestó, para los mártires cristianos que matan todos los días? quien te mira a través de la sharia ? Ya vio usted muere ! La masacre de 50 naciones cristianas que fueron exterminados por 50 naciones de los nazis la Liga Árabe debe hacerse también para ellos, tan dramático ! mal, para que lo que han hecho a los demás? ahora debe caer sobre su cabeza, yo los llamé rogado a la conversión la amistad la tolerancia la libertad de conciencia y religión con, amor, pero ellos no querían así que lo hice en contra, todos ellos, mi voto de exterminio ! ] El ejército israelí abrió fuego para dispersar a decenas de manifestantes palestinos que viene, desde la Franja de Gaza, que había organizado una manifestación, a una corta distancia desde vallas, cruce de la frontera en el Nahal Oz. De acuerdo con fuentes palestinas al menos dos manifestantes resultaron heridos. El episodio se produce mientras que en el área de los días se siente un alto voltaje.

Jan.17 16:49. GAZA [ Eftersom dessa brottslingar sharia imperialismen av religiösa galningar inte protestera för de kristna martyrerna att de dödar varje dag ? som ser dig genom sharia ? Han såg redan du dör ! Massakern 50 kristna nationer som utrotades med 50 nationer av nazisterna Arabförbundet måste göras också för dem så dramatisk ! ondska att de har gjort för andra? nu måste falla på huvudet kallade jag dem bad till konvertering vänskap tolerans samvetsfrihet och religionsfrihet med kärlek men de ville inte så jag gjorde mot alla av dem mitt löfte utrotnings ! ] Den israeliska militären öppnade eld för att skingra dussintals palestinska demonstranter kommer, från Gazaremsan, den som hade iscensatt en demonstration en kort sträcka från staket gränsövergången vid Nahal Oz. Enligt palestinska källor åtminstone två demonstranter skadades. Episoden Inträffar medan i området från de dagar du känner en hög spänning.

Jan.17 16:49 ฉนวนกาซา [ เพราะ อาชญากร เหล่านี้ อิสลาม จักรวรรดินิยม ของ บ้า ศาสนา ไม่ ประท้วง สำหรับสักขี คริสเตียน ที่ พวกเขาฆ่า ทุกวัน คนที่ดู คุณ ผ่าน อิสลาม หรือไม่ แล้วเขา เห็น คุณตาย ! การสังหารหมู่ของ 50 ประเทศ ที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูก กำจัด โดย 50 ประเทศ ของ พวกนาซี สันนิบาตอาหรับ จะต้องทำ ยัง กับพวกเขา น่าทึ่ง มาก ความชั่วร้าย ที่ พวกเขาได้ ทำเพื่อ คนอื่น ตอนนี้ต้อง ตกอยู่ใน หัวของพวกเขา ผมเรียกว่า พวกเขา ขอร้อง เพื่อ การแปลง มิตรภาพ ความอดทน เสรีภาพในการ มโนธรรมและ ศาสนา ที่มี ความรัก แต่พวกเขาก็ ไม่ต้องการที่จะ ให้ฉัน ทำ กับ ทั้งหมดของ พวกเขา สาบาน ของฉัน ขุดรากถอนโคน ของ ! ]ทหารอิสราเอล เปิดฉากยิง เพื่อ สลาย ผู้ประท้วงหลายสิบ ปาเลสไตน์ มา จาก ฉนวนกาซา ซึ่งมีฉาก การแสดงเป็นระยะทางสั้น จาก รั้ว ข้ามพรมแดน ที่Nahal ออนซ์ ตาม ที่ แหล่งที่มาของ ชาวปาเลสไตน์ อย่างน้อย สอง ผู้ประท้วง ได้รับบาดเจ็บ ตอนที่เกิดขึ้น ในขณะที่ ในพื้นที่ จากวันที่คุณรู้สึกว่าแรงดันไฟฟ้า สูง

Jan.17 16:49. காசா, [ இந்த குற்றவாளிகள் ஏனெனில், ஷரியா ஏகாதிபத்தியம் மத அதலால் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கொலை என்று கிரிஸ்துவர் தியாகிகள் ஐந்து கண்டிக்கவில்லை? யார் ஷரியா மூலம் நீங்கள் தெரிகிறது ? அவர் ஏற்கனவே நீங்கள் இறந்து பார்த்தேன்! 50 நாடுகள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டனர் நாஜிக்கள் அரபு லீக் கொண்டிருந்த 50 கிரிஸ்துவர் நாடுகள் படுகொலை அவர்களுக்கு மேலும் மிகவும் வியத்தகு வேண்டும் ! தீய என்று மற்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்போது தங்கள் தலையில் விழ வேண்டும் நான் மாற்ற பிச்சை அவர்களை அழைத்து நட்பு, சகிப்புத்தன்மை மனசாட்சி சுதந்திரம் மற்றும் மதம் உடன், காதல் ஆனால் அவர்கள் விரும்பவில்லை அதனால் நான் அவர்கள் அனைவரும், எதிராக என் சபதம் செய்தார் கொன்று குவிக்கும் ! ] இஸ்ரேலிய இராணுவ காசா இருந்து, வரும் பாலஸ்தீன டஜன் கணக்கான எதிர்ப்பாளர்கள் கலைக்க துப்பாக்கிச்சூடு வேலிகள் Nahal ஓஸ் எல்லை கடக்கும் இருந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒரு குறுகிய தூரம் நடத்தியதற்காக இது. படி, பாலஸ்தீன வட்டாரங்கள் குறைந்தது இரண்டு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் காயமடைந்துள்ளனர். நாட்கள் பகுதியில் நீங்கள் ஒரு உயர் மின்னழுத்த உணர போது அத்தியாயத்தில் ஏற்படுகிறது.

Jan.17 16.49. GAZA [Wegen diese Verbrecher Scharia- Imperialismus der religiösen Wahnsinnigen protestieren nicht für, den christlichen Märtyrern dass sie jeden Tag zu töten? Sie sieht aus die durch die Scharia ? Er hat schon gesehen, wie du sterben! Das Massaker Christian von 50 Nationen, die ausgerottet wurden von 50 Nationen von den Nazis Arabische Liga, müssen gemacht werden, auch um sie so dramatisch! Böse dass sie für andere getan? Jetzt muss auf den Kopf fallen rief ich sie bat zur Umkehr, Freundschaft, Toleranz Freiheit des Gewissens und der Religion mit, Liebe, aber sie wollte nicht also tat ich gegen, alle von ihnen mein Gelübde der Vernichtung ! ] Die israelische Armee eröffnete das Feuer um Dutzende von palästinensischen Demonstranten zu zerstreuen kommen, aus den Gaza-Streifen die die eine Demonstration eine kurze Strecke von Zäunen, Grenzübergang Nahal Oz inszeniert hatte. Laut auf palästinensische Quellen mindestens zwei Demonstranten wurden verletzt. Die Episode Tritt auf während in der Gegend von den Tagen, die Sie eine hohe Spannung fühlen.

Jan.17 16:49. గాజా [ ఈ నేరస్థులు ఎందుకంటే షరియా సామ్రాజ్యవాదంపై మత మానియాక్స్ యొక్క వారు ప్రతి రోజు చంపడానికి ఆ క్రిస్టియన్ అమర కోసం నిరసన లేదు ? ఎవరు షరియా ద్వారా మీరు కనిపించే ? అతను అప్పటికే మీరు మరణిస్తారు చూసింది ! 50 దేశాలు నిర్మూలించి నాజీల అరబ్ లీగ్ వీరు 50 క్రిస్టియన్ దేశాల హత్యాకాండను వారికి కూడా నాటకీయం చేయాలి ! చెడు అని వారు ఇతరులకు చేసారు? ఇప్పుడు వారి తల మీద వస్తాయి ఉండాలి నేను ఒక మార్పిడి యాచించిన, అని స్నేహం సహనం మనస్సాక్షి స్వేచ్ఛ మరియు మతం తో ప్రేమ కానీ వారు కోరుకోలేదు కాబట్టి నేను వాటిని అన్ని వ్యతిరేకంగా నా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు నిర్మూలన ! ] ఇస్రాయెలీ సైనిక గాజా స్ట్రిప్ నుండి, రాబోయే పాలస్తీనా నిరసనకారులు డజన్ల కొద్దీ వెదజల్లడానికి కాల్పులు కంచెలు Nahal Oz సరిహద్దు నుండి ఒక ప్రదర్శన ఒక చిన్న దూరం ప్రదర్శించాను ఇది. ప్రకారం పాలస్తీనా మూలాల కనీసం, రెండు ప్రదర్శనకారులు గాయపడ్డారు. రోజుల నుండి ప్రాంతంలో మీరు అధిక వోల్టేజ్ అనుభూతి అయితే ఎపిసోడ్ సంభవిస్తుంది.

Jan.17 16:49. GAZZE [ bu suçlular Çünkü şeriat emperyalizm dini manyaklar onlar her gün öldürmek olduğunuHıristiyan şehitler için protesto değil mi ? kimşeriat ile size bakar ? O zaten ölürsün gördüm ! 50 ülke tarafından imhaNazilerin ARAP BİRLİĞİ'NİN 50 Hıristiyan uluslarınkatliam onlara aynı zamanda çok dramatik yapılmalıdır ! kötü o başkalarına yapmış ? artık kendi kafasına düşmesi gerekir ben dönüşüm yalvardı onları çağırdı dostluk, hoşgörü vicdan özgürlüğü ve din ile aşk ama istemiyordu bu yüzden hepsi karşı yeminimi yaptım imha ! ]İsrail askeriGazze Şeridi gelen gelen Filistinli protestocunun onlarca dağıtmak için ateş açtı çitlerNahal Oz sınır kapısı bir gösteri kısa bir mesafe sahnelenen vardı ki. Göre Filistinli kaynaklar en az iki gösterici yaralandı. Günbölgede bir yüksek gerilim hissediyorum ederkenbölüm oluşur.

Jan.17 16:49. ГАЗУ [ Тому що ці злочинці шаріат імперіалізм релігійних маніяків не протестують бо християнських мучеників що вони вбивають кожен день? хто дивиться вам через шаріату ? Він вже бачив як ти помреш ! Різанина 50 християнських народів які були винищені на 50 країн нацистів Ліга арабських держав повинні бути зроблені також до них так драматично ! зло що вони зробили для інших? тепер повинен впасти на голову я назвав їх благав щоб перетворення дружба терпимості свободи совісті та релігії, з любов але вони не хочуть так що я зробив проти всі вони свою клятву винищення ! ] Ізраїльські військові відкрили вогонь щоб розігнати десятки палестинських демонстрантів йде від в секторі Газа які влаштували демонстрацію на невеликій відстані від зборів прикордонний перехід в Нахаль Оз. По, палестинським джерелам принаймні два демонстранти були поранені. Епізод Відбувається в той час в області з часів ви відчуваєте висока напруга.

Jan.17 16:49. Gáza [ Mert ezek a bűnözők a saria imperializmus a vallási mániákus nem tiltakoznak mert a keresztény vértanúk hogy megölik minden nap? aki úgy néz ki hogy a sharia ? Már látta, meghalsz! A mészárlás 50 keresztény nemzetek akik kiirtották 50 nemzet a nácik Arab Liga meg kell tenni azt is hogy őket, így drámai ! a gonosz hogy tettek másoknak? Most kell esnie a fejükön felhívtam őket könyörgött hogy átalakítás a barátság a tolerancia a lelkiismereti a vallás a szerelem de nem akarja így is tettem ellen mindegyik eskümet a megsemmisítés ! ] Az izraeli hadsereg tüzet nyitott hogy eloszlassa több tucat palesztin tüntetők jön, a a Gázai övezet, amely rendeztek bemutatót nem messze a kerítések határátkelőhelyek a Nahal Oz. Szerint a palesztin források, legalább két tüntetőt megsérült. Az epizód lép fel míg a területet a napokban úgy érzi, a nagy feszültséget.

Jan.17 ، 16:49. غزہ ، [ان مجرموں کو ، کیونکہ ، شریعت سامراج ، مذہبی پاگلوں کی ، وہ ہر روز قتل ہے ، مسیحی شہیدوں ، کے لئے ، کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ جو شریعت کے ذریعے، آپ لگ رہا ہے؟ انہوں نے پہلے ہی تم مر دیکھا ہے! ، 50 ممالک کی طرف سے ، تباہ نازیوں کے ، عرب لیگ کے تھے جو 50 عیسائی ممالک ، کے قتل عام ، ، ، ان کو ، بھی ، تو ڈرامائی کیا جانا چاہئے ! بری ، کہ ، انہوں نے دوسروں کو کیا ہے؟ اب ان کے سر پر گر ضروری ہے ، میں نے تبادلوں ، منت ، ان کو بلایا ، دوستی ، رواداری ، ضمیر کی آزادی ، اور مذہب ، ساتھ ، محبت ، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا تھا ، تو میں ، ان سب کے خلاف ، میری نذر کیا ، قتل کے ! ] اسرائیلی فوج ، غزہ کی پٹی ، سے ، آنے والے ، فلسطینی مظاہرین کے درجنوں منتشر کرنے کے لئے فائرنگ کی باڑ ، Nahal آانس میں سرحد پار سے ایک مظاہرے ، ایک مختصر فاصلے ، کیا تھا جس میں. کے مطابق ، فلسطینی ذرائع کے ، کم از کم ، دو مظاہرین زخمی ہو گئے. دنوں سے علاقے میں آپ کو ایک ہائی وولٹیج محسوس ، جبکہ واقعہ ، اس وقت ہوتی ہے.

Jan.17 16:49. Gaza [ Bởi vì những tên tội phạm Sharia chủ nghĩa đế quốc của điên tôn giáo không phản đối, cho các vị tử đạo Kitô giáo, mà họ giết mỗi ngày? trông bạn thông qua Sharia ? Ông đã thấy bạn chết! Vụ thảm sát trong 50 quốc gia Kitô giáo, những người đã hủy diệt bởi 50 quốc gia của Đức quốc xã Liên đoàn Ả Rập phải được thực hiện cũng có thể, họ, vì vậy ấn tượng ! ác rằng họ đã làm cho người khác ? bây giờ phải rơi vào đầu của họ, tôi gọi họ, cầu xin, để chuyển đổi tình bạn, lòng khoan dung, tự do lương tâm và tôn giáo với tình yêu, nhưng họ không muốn vì vậy tôi đã làm, chống lại, tất cả trong số họ, lời thề của tôi của tiêu diệt ! ] Quân đội Israel đã nổ súng để giải tán hàng chục người biểu tình Palestine tới, từ Dải Gaza, trong đó đã tổ chức một cuộc biểu tình một khoảng cách ngắn từ hàng rào, cửa khẩu biên giới tại Nahal Oz. Theo các nguồn tin Palestine ít nhất, hai người biểu tình bị thương. Tập Xảy ra trong khi ở khu vực từ những ngày bạn cảm thấy một điện áp cao.

דזשאַנ.17 16:49. עזה [ ווייַל די קרימאַנאַלז שאַריאַ ימפּעריאַליסם פון רעליגיעז מאַניאַקס טאָן ניט פּראָטעסט פֿאַר, דער קריסטלעך מאַרטירס אַז זיי טייטן יעדער טאָג ? וואס קוקט איר, דורך די שאַריאַ ? ער שוין געזען איר שטאַרבן ! די שכיטע פון 50 קריסטלעך אומות וואס זענען יקסטערמאַנייטיד דורך 50 אומות פון די נאַציס אַראַבער ליגע מוזן זיין געמאכט אויך צו זיי אַזוי דראַמאַטיק ! בייז, אַז, זיי האָבן געטאן צו אנדערע ? איצט מוזן פאַלן אויף זייער קאָפּ, איך גערופן זיי, בעגד צו קאַנווערזשאַן, פֿרייַנדשאַפֿט טאָלעראַנץ פֿרייַהייט פון געוויסן און רעליגיע, מיט, ליבע אָבער זיי האבן ניט ווילן צו אַזוי איך האט קעגן אַלע פון זיי מיין ניידער פון יקסטערמאַניישאַן ! ] די ישראל מיליטעריש געעפנט פייַער צו צעשפּרייטן דאַזאַנז פון פּאַלעסטיניאַן פּראָטעסטערס קומען פון די עזה סטריפּ די וואָס האט סטיידזשד אַ דעמאַנסטריישאַן אַ קליין ווייַטקייט, פון פענסעס, גרענעץ אַריבער אין די נאַהאַל אַז. לויט צו פּאַלעסטיניאַן קוואלן לפּחות צוויי דעמאַנסטרייטערז זענען ינדזשערד. די עפּיזאָד אַקערז, בשעת, אין דער געגנט פון די טעג איר פילן אַ הויך וואָולטידזש.
Jan.17 16:49. Gasa [ Nitori àwọn ọdaràn Sharia imperialism ti elesin maniacs ma ṣe protest fun awọn Kristiẹni martyrs ti nwọn pa gbogbo ọjọ ? ti o wulẹ o nipasẹ awọn sharia ? On o si tẹlẹ ri ti o kú ! Ni ipakupa ti awọn 50 Kristiẹni orilẹ-ède ti won exterminated nipasẹ 50 orile-ede ti awọn Nazis Arab Ajumọṣe gbọdọ wa ni še, tun si wọn, ki ìgbésẹ ! buburu wipe nwọn ti ṣe si elomiran ? bayi gbọdọ ti kuna lori wọn ori, Mo ti a npe ni wọn, bebe si iyipada ore ifarada ominira ti -ọkàn ati esin pẹlu ife sugbon won ko fe si ki ni mo se lodi si gbogbo wọn mi ẹjẹ rẹ ti extermination ! ] Awon ti Israel ologun la ina lati disperse dosinni ti iwode alainitelorun wiwa lati awọn Gaza rinhoho awọn ti o ti ṣe ìpàtẹ kan ifihan kan kukuru ijinna lati fences aala Líla ni Nahal iwon. Gegebi si iwode awọn orisun o kere meji demonstrators ni won farapa. Awon isele sẹlẹ nigba ti ni agbegbe lati ọjọ ti o lero kan ga foliteji.
Jan.17 16:49. Gaza [ Ngoba la izigebengu Sharia nababusi balo we maniacs zenkolo musa babhikishe ngokuba 'ukholo lobuKristu ukuthi zibulala nsuku zonke ? obukeka wena enqamula sharia ? Kakade wabona ufa ! Ukubulawa izizwe 50 yobuKristu ngubani zabulawa izizwe 50 nge we amaNazi ARAB LEAGUE of kumele senziwe futhi, kubo ngakho usinga ! okubi lokho abazenzile kwabanye ? Manje kufanele bawe emakhanda abo mina wazibiza wancenga nokuguquka ubungani ukubekezelelana inkululeko kanembeza nenkolo nazo uthando kodwa abafuni ngakho ngenza kanjalo sibambene bonke sifungo sami we ukuqothula ! ] I wezempi Israel avulele ziye inqwaba ababhikishi asePalestina ozayo kusuka lo Gaza Strip lo elase kwango ukubonakaliswa ibangana kusuka ezicijile emngceleni luya e- Nahal Oz. Ngokusho ukuze imithombo asePalestina okungenani ababhikishi ababili balimala. Leso senzakalo senzeka kuyilapho endaweni kusuka ezinsukwini uzizwa zinamandla eliphezulu.

#Rothschild, certo, che, io ho tradotto, in tutte le lingue!
01/17/2014 VATICAN [the divine nature of the Christian] Pope: Christians and the temptation to "sell themselves" to be "normal" and "like everyone else." In the homily of the Mass in Santa Marta, Francis Pope warns Christians against the "mundane normality", which forgets the election acknowledgment ago and live in an "inferiority complex" for not being "normal people". In order not to fall, it is important to open our hearts to the Word of God, to walk on the street "true". [the divine nature of the Christian], and that's wrong to feel normal? why? lol, for me, it's normal to have the divine nature!
17/01/2014 VATICANO [la natura divina del cristiano] Papa: I cristiani e la tentazione di "vendersi" per essere "normali" e "come tutti". Nell'omelia della messa a Santa Marta, papa Francesco mette in guardia i cristiani contro la "normalità mondana", che dimentica l'elezione ricevuta e fa vivere in un "complesso di inferiorità" per non essere "un popolo normale". Per non cadere, è importante aprire il cuore alla Parola di Dio, per camminare sulla strada "vera". [la natura divina del cristiano] e che c'è di male a sentirsi normali? lol, per me, è normale avere la natura divina!
[communalism and fundamentalism are in worldwide's greatest enemies] 01/17/2014 INDIA, For Sonia Gandhi, communalism and fundamentalism are India's greatest enemies, The president of the ruling secularist democratic Congress party spoke at a meeting of its central decision-making assembly ahead of next May's general election. She stressed the need to preserve India's "age-old secular traditions of diverse communities living harmoniously in one composite national identity". The party must also address widespread disparities, which are the "ground where despair leads to unrest and breeds extremism as the only hope for change." 01/17/2014 BANGLADESH
Pro-Islamist reporters arrested in Bangladesh. The journalists are accused of writing a false story accusing the government of letting Indian troops into the country to contain domestic violence. Those arrested work for Bangla daily Inqilab, which openly backs Islamist party.17/01/2014 INDIA, Sonia Gandhi: Il nazionalismo e il fondamentalismo sono i più grandi nemici dell'India, Il presidente del Congress (formazione laica e democratica al governo) ha parlato nel corso della riunione dell'organo esecutivo del partito, in vista del voto generale del prossimo maggio. La leader ha sottolineato la necessità di "preservare le nostre tradizioni laiche originali, [fatte di] comunità diverse che vivono in armonia in un'unica e composita identità nazionale". Inoltre bisogna combattere "la disuguaglianza ancora molto diffusa", perché altrimenti è così che "la disperazione porta a disordini e produce l'estremismo come unica speranza di cambiamento". 17/01/2014 BANGLADESH, Bangladesh, arrestati reporter filo-islamisti. I giornalisti avrebbero scritto un articolo falso, in cui si accusa il governo di aver lasciato entrare i militari indiani nel Paese per contenere le violenze. Gli arrestati lavorano per il quotidiano bengalese Inqilab, che sostiene in modo aperto il partito fondamentalista islamico.
01/17/2014 #MYANMAR, #Burmese #Buddhists attack a #Rohingya village, leaving dozens dead, including women and children. #Advocacy group #Arakan Project reported the attack citing sources in Du Char Yar Tan village. Hundreds of security forces are patrolling the area to avoid further violence. A rally by a Buddhist extremist leader last month led to the rise in tensions. The Burmese government denies media reports about casualties. 01/17/2014 #PAKISTAN, Peshawar, attack on a mosque during prayer for peace: 11 dead and over 65 injured. A bomb exploded yesterday during in a prayer for peace and religious harmony. #Taliban involvement suspected, but the spokesman denies responsibility. The bomb squad have found and defused two other bombs. Unanimous condemnation from political world. Priest asks for prayers for the victims and more commitment to peace.
#Putin, soltando distruggendo la Arabia SAUDITA, si potrà fermare il terrorismo islamico nel mondo! ormai, è alla luce del sole il coinvolgimento, il finanziamento ed il sostegno militare, che l'Arabia Saoudita, fornisce ai gruppi terroristi che combattono in Siria, così come in Libano, Iraq ed Egitto, sotto la bandiera dell'Islam takfirista a guida Qaedista. Questo paese, l'Arabia Saoudita, che tutti corteggiano per spillargli soldi, è nato dalla volontà delle potenze colonialiste, governato impunemente ed in modo totalitario da una famiglia di bedouini posti sul trono del paese dagli Americaniche di fatto controllano la penisola Arabica e le sue fonti del petrolio. Una "dinastia" dal pensiero Islamico, a dir poco estremista ed integralista, come lo é il #Wahabismo. I governanti di questo regno delle sabbie, assieme ai piccoli statarelli della penisola arabica, con un ruolo di sudditanza (leggasi, #Qatar, #Bahrein, #Kuwait, #UAE ed altri), continuano ad usare i ricchi proventi del petrolio per finanziare l'intero progetto di destabilizazzione del Medio Oriente, fino a giungere a voler colpire la Russia di Putin, usando quello, che, è oramai tristemente conosciuta come Al #Qaeda. Questo era il sapore delle minacce del capo dell'intelligence Saoudita all'indirizzo del #Presidente #Putin durante la sua ultima visita a Mosca, per cercare di dissuadere i #Russi a continuare a sostenere il Presidente Siriano Al Assad. Ma quale é stata la reazione del Presidente Russo all'ultima provocazione fatta dai #bedouini #Sauditi, alla Russia, quando gli ultimi rapporti sui recenti attentati a #Volgograd, che hanno causato la morte ed il ferimento di centinaia di persone, hanno provato che tutte le "piste portavano, allo stesso paese che gestisce le cellule terrorische" che, stanno insanguinando la #Syria ed il #Medioriente: leggasi l'Arabia Saoudita? E di ieri la notizia che, circola sui media Arabi, circa il clima di aspettazione, che regna in Arabia Saoudita, dopo aver preso visione della missiva, che, una delegazione inviata dal Presidente Putin, ha rimesso al sovrano Saudita, e che, sostanzialmente precisava che, gli ultimi attentati esplosivi avvenuti sul territorio della #Federazione #Russa, hanno superato, per i Russi, una ligna rossa di demarcazione, che, non doveva essere superata. La lettera specificava che la Russia di oggi, NON è la Russia di Eltsin, o l'Unione Sovietica, di Gorbacev. (Ricordiamo i due leader che, contribuirono negli anni 90, a smantellare la potenza Sovietica, e a svenderla all'Occidente. NdA) La lettera continua dicendo: dovete sapere che, il sangue versato dei nostri cittadini, vi farà annegare assieme al vostro regno, e nessuna nave potrà essere utile a salvarvi, se, non ottempererete, alle nostre richieste. Oggi la richiesta di dimissioni del Presidente Assad, è strettamente subordinata, alla fine del regno Saudita. (fine citazione) Terminato l'incontro durato 15 minuti, e già i governanti Sauditi cominciavano ad esaminare gli avvertimenti dei Russi, perché, una minaccia dal tono cosi alto, ed esplicito, non è stata mai udita, da nessun sovrano Saudita, prima d'ora. Una minaccia che, esce dalle consuete schermaglie, e minacce mediatiche, o attraverso, terze parti come, è usanza politicamente parlando. Un diplomatico di alto livello, accreditato presso la delegazione Russa, ha riferito agli organi di stampa, che, ciò che, i governanti della famiglia Saud, hanno udito, gli ha fatti prendere sentore del pericolo, che, regna sulla continuità del loro regno, vista la loro responsabilità, nelle varie crisi che, sobillano la regione ultimamente. Ad incrementare il timore della famiglia regnante degli Saoud, arrivano anche gli ammonimenti, dal tono molto duro dell'Iran, paese, che, i Sauditi considerano acerrimi nemici. Gli ammonimenti Iraniani, avvertono chiaramenti i Sauditi, a non essere tentati nell'intervenire militarmente, contro, il governo Iracheno nella regione di Falluja ed Al Anbar, considerando una tale azione una dichaiarzione di guerra contro, Teheran, precisando che "le vostre regioni, non saranno al riparo dalla rappresaglia Iraniana, ad eccezione della Mecca, di Medina, e della zona di Al Bouqai", ritenute luoghi sacri dell'Islam. (Attualmente, il governo Iracheno, alla stregua del governo Siriano, conduce una offensiva militare, contro, Al Qaeda e le sue varie diramazioni, nelle zone sopra citate, e parzialmente sotto controllo delle fazioni Salafite e Jihadiste, le stesse che, combattono in Siria, e apertamente sostenute e finanziate dal regno #Wahabita delle sabbie… Le carte del gioco sono state mescolate molto bene, e l'intera regione è in aspettazione della soluzione positiva di molte crisi esistenziali, senza più la possibilità di imposizione di dettami Occidentali, attraverso, l'operato dei Sauditi. Noi Siriani, non possiamo che essere grati al Presidente Putin, per la sua posizione avverso i spregevoli mandatari Saouditi, al servizio degli interessi dei sionisti, degli Americani e dell'ipocrita e vigliacco Occidente, con l'Europa in primis. E come i Russi noi non dimenticheremo, e a suo tempo, dopo aver ripulito, la Siria dalla feccia, gliela faremo pagare, a quei quattro bevitori di urina di cammello travestiti da "emiri", e tutto il loro oro, non li potrà salvare.
Siria: Vendetta dell'ISIL di Al-Qaeda, Massacra Attivisti Dell'Opposizione ad Aleppo. Per MrGeourg 8 gennaio 2014, Al Nusra front attivisti FSA Grave Massacro Miliziani di Al-Qaeda opposizione armata opposizione siriana Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham STRAGE A ALEPPO. #Aleppo: Immagini di corpi (almeno 43) di attivisti civili, giornalisti del canale Shaza Al-Hurria e uomini armati appartenenti all'opposizione, liquidati dai terroristi dello Stato Islamico nell'Iraq e nel Levante (ISIL) o Dawlet Al-Islam in Iraq e Al-Sham (Daish), ramo di Al-Qaeda in Siria e in Iraq. Il massacro, si è consumato nelle note del 6 gennaio, nei pressi dell'ex struttura dell'ospedale oftalmologico nelle città di Aleppo, che è stata presa d'assalto dai stessi terroristi dell'opposizione, trasformandola in un ospedale di campo e centro operativo del canale mediatico Shaza Al-Hurria (Profumo della Libertà). Tale crimine entra nel contesto della lotta al potere e vendetta sanguinosa tra i vari fazioni dell'opposizione criminale, Qaedisti, Jihadisti e uomini armati (ISIL, Nusra, Fronte Islamico, FSA …). Tra i corpi si trovano diversi civili anche medici, alcuni volontariamente si sono offerti e altri sono stati costretti a collaborare con l'opposizione. Secondo fonti locali, quasi 247 sono stati uccisi, nell'ultima settimana di scontri tra questi miliziani.
Who are the Wahhabi mercenaries "Friends of Syria" ? Who is the US/Saudi's puppet Ahmad al-Jarba? ~ Syrian Government Position of Strength before Geneva-2. Who is Washington's protégé for Syria?
US/Saudi puppet Ahmad al-Jarba.
Despite the breakthrough agreement on the Syrian peace process reached in Geneva between Russian and American Foreign Ministers, the US administration did not give up its plans to oust President Assad and is still supporting the militants in Syria.
Speaking in Paris today after the talks with French, British, Turkish and Saudi counterparts, SS John Kerry has repeated that the Syrian leader "lost all legitimacy" and "will have to leave even if Syria will fully cooperate with the UN on its Chemical Weapons program".
Sounds like Washington's claims are based on a realistic roadmap for transition of power in Damascus to some new secular political leaders. Problem is that after the dismissal of Ms. O'Bagy White House seemingly doesn't have any.
During Senate Foreign Relations Committee hearing on Syria on September 3, John Kerry dropped only one name of a person he could wholeheartedly trust in Syrian chaos.
He presented to the US Senators an opposition leader Ahmad al-Jarba without providing too much detail. Perhaps senators do not care much about State Department's protégé. But we do.
So who is Mr. al-Jabra? "Records reveal that official Riyadh handed over "the suspect Ahmad al-Jarba" to Damascus in 2008, on charges of drug trafficking, in accordance with an extradition agreement between Saudi and Syrian security services",
writes journalist Nasser Charara in the influential Lebanese newspaper Al Akhbar.
Ahmad al-Assi al-Jarba is well-known not only to Saudis but also to Qatari and Syrian security services as a fugitive wanted for criminal offenses. At different times three countries with rival ideology and very strained diplomatic relations characterized him as a top white-collar criminal. Being "in business" for more than a decade he established deep ties with Prince Bandar ("Bush") bin Sultan of the Saudi ruling clan. Shadowy past and Westernized image makes Ahmad al-Jarba a perfect candidate for political manipulation. A man in suit and tie compares favorably with stereotypical terrorists on the US television screen. As Nasser Charara continues: The records also reveal another entry involving Jarba, which the Qatari security services undoubtedly also have in their records, as the source said: After the coup staged by the outgoing Emir of Qatar Hamad against his father Khalifa al-Thani, the latter's foreign minister fled to Syria, where he became a vocal supporter for restoring the previous emir. At the time, according to the records, Emir Hamad's people asked Ahmad al-Jarba to assassinate the exiled Qatari foreign minister in Syria. Al-Jarba even received payment after accepting to carry out the mission, the source claimed. However, Jarba chose instead to expose the plot to the deposed Emir Khalifa, for which he also received a financial reward. The issue proved to have huge political consequences, prompting the Syrian state security agency to investigate and ultimately detain Jarba for a total of five months on counts of fraud.
No need to comment. The United States are going to replace president Assad by an uncontrollable, hypocritical and perfidious figure in Syria.
John Kerry presented Ahmad al-Jarba in Senate as a secular alternative to Al-Qaeda. The only thing he forgot to mention is that both brutal jihadists and spokesmen like Ahmad al-Jarba are sponsored by the same man – the chief of Saudi intelligence. This fact throws new light on Al Jabra's "Syrian National Coalition" (SNC) attempts to wreck Geneva-2 peace talks. Saudi umbrella organizations are established to wage wars, not to seek diplomatic solutions.
The only way out of this zugzwang situation is to stop challenging legitimate government in Damascus and to leave way for a broad national reconciliation process in Syria under the guarantees of the great powers. All alternatives are leading to a deadlock.
government legalized bandits. "The Syrian Opposition" and the "Friends of Syria" (US/Saudi/NATO puppets) statement, and the Syrian Government Position of Strength before Geneva II, The Syrian government has asserted a position of strength, representing the de facto defeat of the foreign – backed mercenary brigades, and denounced attempts by "friends of Syria" and the "opposition" on Sunday in Paris, to make decisions on behalf of the Syrian people. Meanwhile, US and Russian diplomacy continues preparations for the Geneva II meeting, scheduled for 22 January.
Friends of Syria Statement clarifies, there is no "Opposition". After the 11 nations "Friends of Syria" group met in Paris, France on Sunday, the group issued a joint press statement in which it called on "The Syrian Opposition" to attend the Geneva II meeting on 22 January. In the joint statement, the 11 nations group stressed that Syria's President Bashar al-Assad, would have no role in a future Syria, saying:
"Once the a transitional governing body is established, with control over all governmental institutions... including the armed forces, security services and intelligence structures, Assad and his close associates with blood on their hands will have no role in Syria".
Tags: Ahmad al-Jarba, Al Qaeda, Conspiracy, Israel, Israel lobby, jabat al-nusra, Plots, Qatar, Saudi terrorism, Syrian Resistance, Terrorism By Proxy, US crimes, wahabi terrorism, War on Syria, Zionism, Zionist lobby conspiracy, Zionist project
Who is Washington's protégé for Syria?
US/Saudi puppet Ahmad al-Jarba. Despite the breakthrough agreement on the Syrian peace process reached in Geneva between Russian and American Foreign Ministers, the US administration did not give up its plans to oust President Assad and is still supporting the militants in Syria. Speaking in Paris today after the talks with French, British, Turkish and Saudi counterparts, SS John Kerry has repeated that the Syrian leader "lost all legitimacy" and "will have to leave even if Syria will fully cooperate with the UN on its Chemical Weapons program".
Sounds like Washington's claims are based on a realistic roadmap for transition of power in Damascus to some new secular political leaders. Problem is that after the dismissal of Ms. O'Bagy White House seemingly doesn't have any.
During Senate Foreign Relations Committee hearing on Syria on September 3, John Kerry dropped only one name of a person he could wholeheartedly trust in Syrian chaos. He presented to the US Senators an opposition leader Ahmad al-Jarba without providing too much detail. Perhaps senators do not care much about State Department's protégé. But we do. So who is Mr. al-Jabra?
 "Records reveal that official Riyadh handed over "the suspect Ahmad al-Jarba" to Damascus in 2008, on charges of drug trafficking, in accordance with an extradition agreement between Saudi and Syrian security services",
writes journalist Nasser Charara in the influential Lebanese newspaper Al Akhbar.
Ahmad al-Assi al-Jarba is well-known not only to Saudis but also to Qatari and Syrian security services as a fugitive wanted for criminal offenses. At different times three countries with rival ideology and very strained diplomatic relations characterized him as a top white-collar criminal. Being "in business" for more than a decade he established deep ties with Prince Bandar ("Bush") bin Sultan of the Saudi ruling clan. Shadowy past and Westernized image makes Ahmad al-Jarba a perfect candidate for political manipulation. A man in suit and tie compares favorably with stereotypical terrorists on the US television screen. As Nasser Charara continues:
 The records also reveal another entry involving Jarba, which the Qatari security services undoubtedly also have in their records, as the source said: After the coup staged by the outgoing Emir of Qatar Hamad against his father Khalifa al-Thani, the latter's foreign minister fled to Syria, where he became a vocal supporter for restoring the previous emir. At the time, according to the records, Emir Hamad's people asked Ahmad al-Jarba to assassinate the exiled Qatari foreign minister in Syria. Al-Jarba even received payment after accepting to carry out the mission, the source claimed.
However, Jarba chose instead to expose the plot to the deposed Emir Khalifa, for which he also received a financial reward. The issue proved to have huge political consequences, prompting the Syrian state security agency to investigate and ultimately detain Jarba for a total of five months on counts of fraud.
No need to comment. The United States are going to replace president Assad by an uncontrollable, hypocritical and perfidious figure in Syria.
John Kerry presented Ahmad al-Jarba in Senate as a secular alternative to Al-Qaeda. The only thing he forgot to mention is that both brutal jihadists and spokesmen like Ahmad al-Jarba are sponsored by the same man – the chief of Saudi intelligence. This fact throws new light on Al Jabra's "Syrian National Coalition" (SNC) attempts to wreck Geneva-2 peace talks. Saudi umbrella organizations are established to wage wars, not to seek diplomatic solutions. The only way out of this zugzwang situation is to stop challenging legitimate government in Damascus and to leave way for a broad national reconciliation process in Syria under the guarantees of the great powers. All alternatives are leading to a deadlock. government legalized bandits
"The Syrian Opposition" and the "Friends of Syria" (US/Saudi/NATO puppets) statement, and the Syrian Government Position of Strength before Geneva II
The Syrian government has asserted a position of strength, representing the de facto defeat of the foreign – backed mercenary brigades, and denounced attempts by "friends of Syria" and the "opposition" on Sunday in Paris, to make decisions on behalf of the Syrian people. Meanwhile, US and Russian diplomacy continues preparations for the Geneva II meeting, scheduled for 22 January.
Friends of Syria Statement clarifies, there is no "Opposition". After the 11 nations "Friends of Syria" group met in Paris, France on Sunday, the group issued a joint press statement in which it called on "The Syrian Opposition" to attend the Geneva II meeting on 22 January. In the joint statement, the 11 nations group stressed that Syria's President Bashar al-Assad, would have no role in a future Syria, saying:
"Once the a transitional governing body is established, with control over all governmental institutions... including the armed forces, security services and intelligence structures, Assad and his close associates with blood on their hands will have no role in Syria".
Remarkably, the "Friends of Syria" group consists predominantly of nations whose governments have been involved in planning, the war on Syria since 2007, and involved in executing it by financing mercenary brigades associated to the Qatar based international Muslim Brotherhood, national Muslim Brotherhood organizations, and a cohort of brigades under the banner of Al-Qaeda.
In an additional act of apparent disregard for international law, the group stated, that any plans by the Syrian government to hold presidential elections in which Bashar al-Assad participates would be "null and void", adding that it would contradict the Geneva II process and its goal a negotiated, democratic transition. Drug trafficker, killer, mercenary terrorist, "Syrian opposition" leader, Ahmad al-Jarba
The Friends of Syria also urged the Syrian National Coalition to form as soon as possible, a delegation of opposition forces to participate in the political process starting on 22 January. The foreign – backed, Istanbul-based "opposition" led by Ahmed al-Jarba on the other hand, has considerable problems with uniting an at least remotely representative or credible delegation. A source close to Ahmed Al-Jarba, whose Free Syrian Army has been decisively defeated by Al-Qaeda brigades, has been quoted as saying:
"A number of meetings with field commanders will be held in the next few days, before January 17, when the Coalition is due to make a decision on participation.. without causing division between the delegation and the field commanders."
The Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov, has held a meeting with Jarba on Sunday, but no results of their conversation have been made available to the media and the public. Russia, however, does not support any preconditions before the Geneva II talks.
Militants are suffering decisive Defeats – Indications of a Change in Strategy. Seen from a military perspective, the mainly Turkey and Qatar based Free Syrian Army and associated brigades whose commanders Jarba would have to discuss with on 17 January have been defeated, to such a degree, that their battlefield role is less than significant. Although, there have been attempts to revive Qatar's and Turkey's military influence by attempts to draw the Palestinian Muslim Brotherhood organization Hamas and Palestinians into the equation.
The militarily dominant mercenary forces on the ground in Syria are suffering heavy losses by the hand of the Syrian Arab Army.
The militarily dominant mercenary forces on the ground in Syria are the Al-Qaeda associated, Saudi Arabia – backed and commanded Jabhat al-Nusrah, Liwal-al-Islam, ISIL and ISIS, and all of them are suffering heavy losses by the hand of the Syrian Arab Army. These losses have been so significant that many analysts assess that a fundamental change in core NATO member's strategy can be observed, which aims more at the long-term destabilization of the region, that is Syria, Iraq and Lebanon by terrorism, and the further spread of the conflict into the Caucasus, rather than winning a decisive victory in Syria.
The Syrian Government Position of Strength before Geneva 2
Syrian Government prepares for Geneva II from a Position of Strength, based in Syrian Constitution and International Law. The Syrian government is preparing for the long overdue Geneva II conference from a position of strength. The Syrian Arab News Agency SANA reports that a source within the Syrian Foreign Ministry, on Monday, said that:
"The Syrian Arab Republic is not surprised by what happened in Paris during the meeting of the Syrian people's enemies and the statements which are closer to fantasy than reality, and which cannot be uttered, except by people removed from reality and isolated from any acceptable political logic."
The statement was issued in response to the statements issued by the 11 nations Friends of Syria statement, and continues:
"As we consider any statements or stances prior to the Geneva2 Conference as useless and representing hopeless attempts of some sides to cover up their gangs' defeat on ground, under the roof of the Conference, the Syrian Arab Republic stresses that it disregards all those who speak on behalf on the Syrian people from abroad, whether they are Arabs or Western… Only the Syrian people are authorized to determine their future, their leadership and the form of their state, and anything else is nothing but nonsense that the Syrian people will not waste their time listening to anymore."
The Syrian government underlines that it is ready to participate in the Geneva II conference, without preconditions. It does, however, stress that the Syrian position is solidly anchored in international law, including the Charter of the UN, which does not allow the interference into the internal affairs of a UN member state, much less the attempt to bring about "regime change" and the imposition of a government on a sovereign people by the means of mercenary armies. The source, quoted in SANA concludes:
"Syria reaffirms that it has accepted to attend Geneva2 Conference without preconditions, having announced repeatedly that an inter-Syrian conference is the sole solution, but those, on the other hand, who try to set preconditions, conceptions, dreams or fantasies before the Geneva2 Conference who consider them as fait accompli, they are dooming the conference to fail before it begins because such illusions contradict the UN Charter and international legitimacy".
IL BUON SENSO SIRIANO [ MARIA DI NAZARET, IO AFFIDO ALLA TUA PREGHIERA, LA RAPIDA CESSAZIONE DELLA GUERRA IN SIRIA! TUO FRATELLO UNIUS REI. ] Mons. Williamson, Vescovo Cattolico inglese, si rivolge al popolo cristiano-cattolico per illustrare in 8 semplici punti le ragioni per cui la Siria é sotto attacco, chi sono i burattinai e le marionette di tale attacco, ed i motivi per cui il mondo cristiano internazionale deve appoggiare gli sforzi compiuti dal Popolo Siriano, dal suo legittimo Presidente e dal suo eroico Esercito, per resistere alle forze del male che vorrebbero abbattere uno degli ultimi baluardi che si oppone al Nuovo Ordine Mondiale Sion/Americano.Vi presentiamo il testo cosí come ci é pervenuto, ricordando a chi fosse su posizioni religiose o politiche diverse che questo é un appello particolarmente rivolto ai cristiani, quindi di accettarlo per quello che é, senza pretendere diversamente, e riconoscendo invece a questo vescovo cattolico una onestá intellettuale ed un coraggio espressivo che pochi hanno tra le gerarchie cattoliche. Al link riportato a fine testo potrete trovare anche la versione originale in lingua inglese.
IL BUON SENSO SIRIANO
a cura di Mons. Richard N. Williamson. Una notevole sintesi sul piano politico, di come e perché il mondo oggi stia andando così male, è presentata su YouTube da "Syrian Girl Partisan". Si tratta di una giovane patriota siriana che elenca otto motivi per cui il Nuovo Ordine Mondiale (NOM) odia la Siria e sta facendo tutto il possibile per rovesciare l'attuale governo siriano e per sostituirlo con burattini del NOM. I cattolici non devono consentire alla propaganda e alle menzogne occidentali di avvelenare le loro menti, né devono dire che la politica non avrebbe nulla a che fare con la religione. Il NOM è mosso dal folle sogno di eliminare del tutto la Regalità Sociale di Cristo Re, insieme all'ordine naturale mondiale di Dio. Ecco i motivi della giovane siriana :
1 – La Banca Centrale della Siria è di proprietà dello Stato e da esso controllata, per servire l'economia nazionale e il popolo siriano, invece di arricchire i banchieri internazionali delle nazioni occidentali e di Israele, i quali impongono, a quasi tutte le nazioni del mondo, prestiti usurai che generano artificiali crisi debitorie con le quali queste nazioni sono praticamente schiavizzate.
2 – La Siria non ha alcun debito col Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il FMI agisce nella catalogazione dei debiti come una polizia dei banchieri internazionali. Ogni nazione saggia resta fuori dalle grinfie del FMI, ed è quello che la Siria è riuscita a fare, ma i banchieri non sono affatto felici per tale saggezza.
3 – La Siria ha bandito le sementi geneticamente modificate, o "Franken-food", perché Bashar Assad vuole proteggere la salute del suo popolo. Il "Franken-food" [cibo di Frankenstein] equivale al controllo dell'alimentazione, che significa controllo della popolazione. Ovviamente il NOM favorisce il "Franken-food" (gli USA lo imposero appena conquistato l'Iraq).
4 – La popolazione della Siria è ben informata sul NOM, e della sua dominazione dei politici fantoccio del mondo tramite i suoi think-tank e le sue società segrete, discutono apertamente in Siria i media e le università. Tale trasparenza è anatema per il NOM, che deve mantenere le sue operazioni nel buio.
5 – La Siria ha enormi riserve di petrolio e di gas, e sta lavorando per sfruttarle indipendentemente dalle gigantesche compagnie petrolifere occidentali come Shell e Texaco. Il NOM ama il petrolio, ma non gli piace per niente l'indipendenza del petrolio.
6 – La Siria si oppone chiaramente e inequivocabilmente al sionismo e a Israele. Negli ultimi anni anche i media occidentali indegni hanno reagito alla trasformazione virtuale della Palestina in un mega-Goulag. La Siria denuncia questa brutale segregazione imposta da Israele. Ovviamente le lobby ebraiche del mondo intero si uniscono per usare tutta la loro influenza per porre fine a tale ferma opposizione ai loro compagni ebrei in Israele.
7 – La Siria è uno degli ultimi Stati secolari musulmani in Medio Oriente, e si rifiuta di riconoscere qualunque superiorità di quel popolo che pretende ancora di essere il Popolo Eletto di Dio (anche 2000 anni dopo l'Incarnazione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che smise di scegliere il Suo popolo per la razza e decise disceglierlo per la fede- Romani III, IV, ecc.). Le stesse lobby castigheranno ogni rifiuto della loro superiorità, sia religiosa sia razziale.
8 – La Siria mantiene con orgoglio e protegge la sua identità nazionale, politica e culturale, mentre il NOM, cerca di fondere tutte le nazioni (tranne una) in un unico agglomerato di pecoroni humani, in vista dell'approssimarsi dell'Anticristo.
Si visionino su YouTube, i nove minuti del video originale;"Syrian Girl Partisan", o si legga l'eccellente sintesi del commentatore argentino, su actualidad.rt.com/expertos/Salbuchi. (Questo numero di"Commenti Eleison"si basa massicciamente sul testo di AdrianSalbuchi.) Qualunque siano le altre anomalie delle nazioni musulmane, chi può negare, quanto esse stiano facendo in più rispetto al corrotto e decadente Occidente, per resistere all'empio Nuovo Ordine Mondiale?
Kyrie eleison.
Richard N. Williamson
Vescovo Cattolico
© 2011-2014 Richard N. Williamson. All Rights Reserved.
TerraSantaLibera.org at
http://terrasantalibera.wordpress.com/2014/01/16/mons-williamson-catholic-bishop-syrian-sense-mons-williamson-vescovo-cattolico-buon-senso-siriano/
SyrianFreePress.net Freelancers Network reloaded at
http://syrianfreepress.wordpress.com/2014/01/16/mons-williamson-catholic-bishop-syrian-sense-mons-williamson-vescovo-cattolico-buon-senso-siriano/
#Mons_Richard_Williamson
#SENSO #SIRIANO
L'Occidente rivaluta Bashar. Unico baluardo contro jihadisti e terroristi. E tratta con Damasco. Vacilla l'appoggio ai ribelli. http://www.lettera43.it/politica/siria-il-fronte-anti-al-qaeda_43675119952.htm
Dal presidio, Siria ai siriani, Roma davanti ambasciata del terrorismo in Italia, Arabia Saudita http://t.co/CkOjIcHIG6
Vi aspettiamo domani, la causa non solo Siriana,
MANIFESTAZIONE 16 GENNAIO: NO AL FANATISMO DELL'ARABIA SAUDITA: SORGENTE DEL TERRORISMO IN SIRIA E NEL MONDO
Grazie al Fronte Europeo per la Siria che ha ottenuto il permesso, che insieme alla comunità siriana in Italia vi invitiamo a manifestare insieme a noi. TG 24 Siria
Siria, L'esercito prende di mira terroristi dell'ISIL "Daesh" a Rtian, uccide decine di loro, tra cui 4 ragazze cecchini dalla Tunisia. in periferia nord di Aleppo. Mappa http://goo.gl/maps/nuZhH
L'inviato permanente della Siria alle NU, Jaafari: Stretta cooperazione tra Intelligence saudita e turca per portare Al-Qaeda dallo Yemen in Siria, il cosiddetto fronte islamico è una pura invenzione saudita. Un attentato contro due preti Melchiti Cattolici nella zona di Jaramanah presso la periferia di Damasco. Uno e' in salvo (padre Ilias Sallum), ma il secondo e' in ospedale. Siria, l'esercito sventa tentativo d'infiltrazione di un gruppo terroristico in territorio siriano dalla Giordania.
Siria, periferia di Aleppo: i Militanti cosiddetto "esercito libero"e"Front Nusra" stuprano nove donne militanti dello Stato Islamico #ISIL, Rappresentante della Siria all'Un al-Jafari: centinaia se non migliaia di terroristi sauditi combattendo tra le file del fronte Nusra, Siria, ISIL esplode due auto bombe contro sede brigata Liwa'a al-Tawhid, del FSA, a Jarablus in periferia di Aleppo, uccide e ferisce molti, Mosca:la mancanza di chiarezza nella posizione dell'opposizione di partecipare a Ginevra2 è il principale ostacolo per avviare la conferenza, Il presidente francese, Hollande ammette, in una conferenza stampa la presenza di 700 terroristi francesi in Siria, esprime preoccupazione per il loro ritorno. Quando tra i martiri dell'esercito cade un colonnello donna, allora la guerra contro la Siria è molto feroce, e significa anche che la Siria si difende fino all'ultimo.
[MI DISPIACE! LA SHARIA HA FALLITO IL SUO COMPITO, COMPLETAMENTE. MAI PIÙ POTRÀ ESSERE RIABILITATA! ] Siria, Il presidente al-Assad, riceve una delegazione di donne studiose ed istruttrice della Shariaa delle moschee, scuole e collegi in Shariaa in Damasco e sua periferica.
[MI DISPIACE! LA SHARIA HA FALLITO IL SUO COMPITO, COMPLETAMENTE. MAI PIÙ POTRÀ ESSERE RIABILITATA! ]
Il Presidente Bashar Al-Assad ha sottolineato: "Il ruolo della comunità religiosa è molto importante in questa fase, per ricostruire ciò che è stato distrutto nel corso degli ultimi anni … instillando i valori morali, che sono il cuore di ogni società di successo e di stabilità, attraverso la lotta contro le idologie estremiste takfiriste, e la diffusione del vero Islam misericordioso e moderato e riavviare la Sunnah del Profeta Maometto (Pace su di lui) basata sulla moderazione." [MI DISPIACE! LA SHARIA HA FALLITO IL SUO COMPITO, COMPLETAMENTE. MAI PIÙ POTRÀ ESSERE RIABILITATA! ]

[ Erdogan È UN SALAFITA WAHHABITA NAZISTA, LA TURCHIA DEI LAICI NON ESISTE PIÙ! ] Turchia, Leader Partito opposizione CHP: DICE: Erdogan mira a terminare 90 anni di acquisizioni democratiche. Istanbul - Leader del Partito Repubblicano del Popolo CHP, Kemal Kilicdaroglu, ha sottolineato che il tentativo di Recep Tayyip Erdogan a dominare la giurisdizione attraverso l'emissione di una legge che imporre più censura politica su giudici e magistratura è destinato a terminare 90 anni di conquiste democratiche del popolo turco. In seguito al suo incontro con il presidente turco, Abdullah Gul, Kilicdaroglu ha detto all'agenzia di stampa francese, "Abbiamo presentato al presidente due precondizioni: la prima è il ritiro del progetto di legge... e la seconda è che l'autorità politica non deve ostacolare le indagini di corruzione." Erdogan ha annunciato che è impegnato in un progetto di legge che impone più censura politica sulla magistratura. Partito l'ordine dai suoi fondatori, i cosiddetti "amici della Siria": Coalizione di opposizione sieda al tavolo di Ginevra 2.
La cosiddetta coalizione nazionale d'opposizione siriana, nata a Doha in Qatar, cresciuta in Turchia, colta a Parigi e scelta dagli USA, è completamente sconosciuta dal popolo siriano, è un corpo stranio, ed ecco la prova: Oggi i suoi fondatori ed istruttori, i cosiddetti "Amici della Siria" uniti a Parigi, su invito del ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, la ordinano a partecipare a Ginevra 2. Ma solo due giorni fa, la cosiddetta coalizione, si è riunita a Cordoba, in Spagna, senza raggiungere alcuna decisione, si sono riuniti per concordarsi,su chi sarà il capo della delegazione, ma neanche, questo erano capaci di fare. sempre più divisa e litigiosa opposizione "siriana" non ha ancora assicurato la sua presenza e ha rimandato la decisione al 17 gennaio.