nuclear rocket to its east coast


które mają kontrolę wszystkich demokracjach fałszywych: z tytułu emisji pieniądza bankowego: All spa, prywatnych korporacji, a więc kontrola każdego monopolu do stłumienia, wszystkie narody, do zniszczenia nadziei Izraela (zniszczenie biblijnego monoteizmu), przeciwko suwerenności, wszystkich ludzi, tylko dla zrobienia jednego tylko: banda niewolników. ale dla masonów faryzeusze, dla tych wszystkich przestępców złych? nie bierze odpowiedzialności za Amerykanów! [stop, spam z satanizmem międzynarodowych i instytucjonalnych CIA] Stop! spam z satanizmem międzynarodowego 666 instytucjonalnych, canniball, NWO MFW CIA

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
Не @ Джихад Шариат - Абу Антар - на итальянском языке, нет, аргумент: в поисковой системе Google, таким образом, возможные отношения некоторых уголовных, не грязно достоинство целого народа (т.е. китайский)! [может быть обычная клевета, из обычных: сатанисты американцев, которые, как заявил себя, свои собственные: они настоящие людоеды], а это 666: МВФ FED ЕЦБ, и Ротшильд: 322, НВО: Буш масонства, именно они и есть реальная власть, следовательно, именно они несут ответственность за сатанизм, и для всех сатанинских, оккультных сил: Bildenberg, ECC ..,

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
, которые осуществляют контроль всех ложных демократий: банковской сеньораж: ALL SPA, частные корпорации, и, следовательно, контроль любой монополии задушить, все народы, для уничтожения Надежда Израиля (разрушение библейского монотеизма), против суверенитета, всех народов, только, для выполните одно только: куча рабов. Но для фарисеев масонами, для всех этих злых преступников? не несет ответственности за американский народ!

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
@ Sharia Jihad - Abu Antar - en italiano, no hay, un argumento: en el motor de búsqueda de google, por lo tanto, la eventual actitud de algunos criminales, no hace barro de la dignidad de todo un pueblo (el chino)! [podría ser la calumnia siempre, de los de siempre: los satanistas estadounidenses, que, según lo declarado por ellos mismos, su propio: son los caníbales reales] y es el 666: FMI, BCE, FED, Rothschild y: 322, NOM: Bush masonería, Bildenberg, ecc .., que tiene el control de todas las falsas democracias:: del señoreaje bancario:

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
Todas son ellos los que tienen el poder real, por lo tanto, son ellos son los responsables del satanismo, y, para todos los satánicos, ocultos poderes es SpA, empresas privadas, y por lo tanto, el control de ningún monopolio para sofocar, todos los pueblos, por la destrucción de la esperanza de Israel (destrucción del monoteísmo bíblico), en contra de la soberanía de todos los pueblos, solamente, para hacer uno solo: montón de esclavos. pero, para los masones fariseos, para todos estos criminales malvados? no es responsable de los estadounidenses! [detener el spam de satanismo internacional e institucional CIA] stop! spam de satanismo internacional 666 institucionales, canniball, CIA FMI-NWO

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
@ Sharia Jihad - Abu Antar - på italienska, det finns ingen, ett argument: i Googles sökmotor, alltså, den slutliga attityden hos vissa kriminella, inte lerig värdighet ett helt folk (dvs, den kinesiska)! [kunde vara den vanliga förtal, för det vanliga: Satanister amerikaner, som, enligt uppgift från sig själva, sina egna: de är de verkliga kannibaler] och är 666: IMF FED ECB, Rothschild och: 322, NWO: Bush frimureriet, det är dem som har den verkliga makten, är det därför att de är ansvariga för satanism, och, för all satanisk, ockulta krafter: Bildenberg, ecc .., som har kontroll över alla falska demokratier:

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
av bank seigniorage: alla SpA, privata företag, och därmed kontroll av eventuella monopol att kväva, alla folk, för destruktion av Israels hopp (förstörelse av bibliska monoteism), mot suveränitet, av alla folk, bara för att göra en enda: gäng slavar. men, för fariséer frimurare, för alla dessa onda brottslingar? är inte ansvarig för det amerikanska folket!

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
stop! spam from satanism international 666 institutional, canniball, CIA IMF-NWO

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
@ Scharia Jihad - Abu Antar - auf Italienisch, es gibt keinen, ein Argument: in der Google-Suchmaschine, so tun die eventuelle Einstellung einiger Verbrecher, nicht matschig, die Würde eines ganzen Volkes (dh die Chinesen)! [: Satanisten Amerikaner, die, wie sie selbst, ihre eigene erklärte: könnte die übliche Verleumdung, der üblichen sein! sie sind die wahren Kannibalen] und ist 666: IWF FED EZB Rothschild und: 322, NWO: Bush Freimaurerei, ist es ihnen, die die wirkliche Macht, ist es daher, sie sind verantwortlich für die Satanismus, und für alle satanischen, okkulten Kräfte haben: Bildenberg, ecc ..,

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
die die Kontrolle über all die falschen Demokratien haben: des Bankensystems seigniorage: Alle SpA, privaten Unternehmen, und deshalb tun die Kontrolle über jede Monopol zu ersticken, alle Völker, für die Zerstörung der Hoffnung Israels (Zerstörung des biblischen Monotheismus), gegen Souveränität, aller Völker, nur für eine einzige: Haufen Sklaven. aber für Pharisäer Maurer, für all diese bösen Verbrechern? ist nicht verantwortlich für das amerikanische Volk! [stop, spam from satanism international, and institutional CIA]

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
@ Şeriat Cihad - Abu Antar - İtalyanca, hiçbir argüman vardır: google arama motoru, böylece, bazı suç nihai tutum, bütün bir halkın onuru (yani, Çin) çamurlu yok! [: Satanistler Amerikalılar, kendilerini, kendi belirttiği gibi,: her zamanki olağan iftira, olabilir! onlar gerçek yamyam]: IMF FED Avrupa Merkez Bankası, Rothschild ve: 322, NWO: ve, 666 Bush Masonluk, Bildenberg, ecc .., tüm sahte demokrasilerin kontrol: bankacılık senyoraj: Tüm bu gerçek güç, bu nedenle, hepsi şeytani, gizli güçler için, Satanizm sorumludur, ve bir var onları bir bu nedenle SpA, özel Şirketler ve, herhangi bir tekel için, sadece, tüm halkların, egemenlik karşı, İsrail'in umudu (İncil tevhid imha) imha için, tüm halklar bastırmak için denetimi sadece birini yapın: köle demet. ama, Ferisiler Masonlar için, tüm bu kötü suçlular için? Amerikan halkı sorumlu değildir!

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa
@ الشريعة الجهاد - أبو عنتر - باللغة الإيطالية، وليس هناك، حجة: في محرك البحث جوجل، وبالتالي، فإن الموقف في نهاية المطاف بعض الجنائية، لا الموحلة كرامة شعب بأكمله (أي الصينيون)! [يمكن أن يكون القذف المعتاد، من المعتاد: عبدة الشيطان الأميركيين، الذين، كما هو مذكور في حد ذاتها، خاصة بهم:! هم أكلة لحوم البشر الحقيقية] و، هو 666 روتشيلد: صندوق النقد الدولي FED البنك المركزي الأوروبي، و: بوش 322، NWO: الماسونية، فمن منهم الذين لديهم سلطة حقيقية، وبالتالي، فإ

   HellxDesPairTruction ha pubblicato un commento 2 sett. fa Segnala spam
نه هو أنها هي المسؤولة عن عبادة الشيطان، و، لجميع شيطانية، غامض القوى: Bildenberg، ECC ..، التي لديها السيطرة على جميع الديمقراطيات الزائفة: من رسوم سك العملات المصرفية: جميع منتجع صحي، والشركات الخاصة، وبالتالي، والسيطرة على أي احتكار لخنق، وجميع الشعوب، لتدمير أملا في إسرائيل (تدمير التوحيد الكتاب المقدس)، ضد السيادة، لجميع الشعوب، فقط، لقيام واحدة فقط: مجموعة من العبيد. ولكن، من هؤلاء المجرمين الشر؟ الماسونية الفريسيين؟ ليست مسؤولة عن الشعب الأمريكي!

Abu Antar Sharia Jihad - in Italian, there is no, an argument: in the google search engine, thus, the eventual attitude of some criminal, do not muddy the dignity of an entire people (ie, the Chinese)! [could be the usual slander,of the usual: Satanists Americans, who, as stated by themselves, their own: they are the real cannibals!] and, is 666 Rothschild: IMF FED ECB, and: Bush 322, NWO : Freemasonry, it is them who have the real power, therefore, it is they are responsible for the Satanism, and, for all satanic, occult powers: Bildenberg, ecc.., which have control of all the false democracies:of the banking seigniorage: All SpA, private Corporations, and therefore, the control of any monopoly to stifle, all the peoples, for the destruction of the hope of Israel (destruction of biblical monotheism), against sovereignity, of all peoples, only, for do one only: bunch of slaves. but, of these evil criminals? the Pharisees Masons? is not responsible for the American people!

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa Segnala spam
@Abu Antar Sharia Jihad -- in lingua italiana, non esiste un argomento del genere: nel motore google di ricerca, così, la eventuale attitudine, di qualche criminale, non infanga la dignità, di un popolo intero(cioè, dei cinesi)! [potrebbe essere la solita calunnia, dei soliti: satanisti americani, che, come è dichiarato: da loro stessi, proprio loro: sono i cannibali veri!] e poché, è Rothschild 666: FMI, FED BCE, e: Bush 322, NWO: massoneria, è loro, che hanno il potere reale, quindi, proprio loro sono i responsabili del satanismo, e dei satanici, poteri occulti, che, hanno il controllo di tutte le false democrazie: del signoraggio bancario: tutte le SpA, private Corporations, ... e quindi, il controllo, di ogni monopolio, per soffocare i popoli, per la distruzione della speranza di Israele(distruzione del monoteismo biblico), per fare di tutti i popoli, un solo branco di schiavi. ma, di queste malvagità criminali? non è responsabile il popolo americano!

[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] 04/04/2013. CHINA. Christian arrested in Shanxi for daring to bring books to Christian residents. Li Wenxi ran a bookstore in Beijing. In December, he decides to go in Taiyuan, in the north of the country, to help local faithful open a bookstore. However, the police laid a trap for him, seize all his stuff and threw him in jail. "Don't you dare bring Christianity to Shanxi," they told him. After his desperate wife turned to the Internet, his story was reposted across the blogosphere. Beijing (AsiaNews) - Li Wenxi, a Christian bookseller in Beijing who wanted to help the faithful in Taiyuan (Shanxi) open their own religious bookstore, was beaten, threatened and arrested by local police. "Don't you dare bring Christianity to Shanxi! This place is ours," they told him.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] Now Li Caihong, Li Wenxi's wife, is seeking help online because her husband has been held without trial in a provincial prison for the past three months. Li's story began in December, when he left Beijing for Taiyuan, capital of Shanxi Province (in northern China), in order to help local Christians open a Christian bookstore. Knowledgeable about his market, he managed to run a bookstore in the capital and survive. In Shanxi, the situation was not as favourable. Right after its opening, state security agents raided the new store and confiscated hundreds of religious books Li had brought with him. A few days later, they phoned him and said told him that they would return the books. Without realising it was a trap, Li went to the local police station.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] That was the last time Li's wife Caihong heard from him. Since then, she has been praying for him every day. Police eventually told her that her husband had been charged with "illegally operating a business". They also refused to grant him bail, stressing the seriousness of his "crime". Desperate, Caihong decided to turn to the internet to get her husband back to her two children, going on Weibo, China's popular social media website, to tell her story and ask for help. Li's Weibo message was reposted over 4,000 times and received hundreds of comments. "Shanxi is one of the places where Christians are persecuted with the harshest measures," one blogger wrote. Taiyuan's officials did the same in a statement on their website in March.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] "Yingze District successfully clamped down on a case of Christianity," they claimed in an article gloating about their raid against an 'underground' congregation. However, it was swamped with criticism after someone posted the article on Weibo, forcing the authorities to pull it. In China, freedom of worship is allowed only in buildings and with staff registered with the Ministry of Religious Affairs. Prayers and religious services held in unauthorised places are illegal. Many Catholics and Protestants choose however to risk the wrath of the law to avoid the stifling control by local patriotic associations. Protestant groups have sometimes asked for a permit to build a church, but local governments have refused their requests. Since 2007,

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] a campaign has been underway against underground Protestant communities, which number around 50 million members according to conservative estimates. The campaign's goal is to incorporate such communities into the Three-Self Patriotic Movement, the state-controlled Protestant organisation, or simply suppress them. 04/04/2013. PAKISTAN. Lahore: kidnapped and tortured by Muslims, the Easter passion of a 38 year-old Christian. Siddique Masih was seized by his former employer, Shahid Khan, a criminal and murderer with "influential protection" in the area. He managed to escape and denounce the band. The violent beatings he was subjected to caused fractures and serious damage to his kidneys.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] He confesses to AsiaNews: "I will fight for justice until my last breath." Lahore (AsiaNews) - "I am a poor man and earn barely enough to support my family, I had no enmity with Shahid Khan but he kidnapped me to take out his grudge". This is a dramatic story and desperate plea for justice and protection, launched by a Christian father, Siddique Masih through AsiaNews. [PAKISTAN. Lahore: kidnapped and tortured by Muslims, the Easter passion of an another: Christian.] The man was kidnapped on Easter night, suffered beatings and violence that have left him seriously injured and even today, after a few days, is the victim of threats while the gang of criminals has gone into hiding. "I could have died - he adds - if I had not managed to escape".

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] "They beat me brutally and promised to kill my family. Luckily some Muslim friends - he said - helped me to denounce each one of them and I will fight for justice until my last breath". The drama of Siddique Masih began at 2 in the morning of March 31, Easter Sunday. [PAKISTAN. Lahore: kidnapped and tortured by Muslims, the Easter passion of an another: Christian.]The man, 38 years old and father of four children, born in Tajpura, a suburb of Lahore (Punjab) was kidnapped by a gang of thugs led by Muslim Shahid Khan (pictured), along with his brother-in-law Muhammad Rauf and Munir Ahmat, a well-known local bandit. In the last year the victim had worked as a driver for the wealthy Muslim, then he left the job after discovering that his master is

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] - in fact - a criminal and assassin, with interests in gambling. In revenge for the Christian driver's resignation, regarded as a betrayal, the criminals kidnapped the poor Masih while he was returning home after visiting his parents in Faisalabad, segregating him in an office owned by Shahid Khan in Garden Town, Lahore. [PAKISTAN. Lahore: kidnapped and tortured by Muslims, the Easter passion of an another: Christian.] He was kept there for two nights in the hands of his captors and subjected to all kinds of torture that inflicted deep wounds on his body. The lives of his family were also threatened. On the night of April 2, he managed a daring escape, lowering himself from a third floor window.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] Rescued by the police and rescue forces, Masih was admitted to the hospital where he was diagnosed with several fractures and serious damage to his kidneys, which may be compromised as a result of the severe beatings. With the help of some Muslim friends, he reported his captors to Garden Town police, but so far there is no news of his captors, who have gone into hiding. Many residents of the area told AsiaNews that Shahid Khan and his gang are mercenaries, with hundreds of reports against them, but have always managed to escape the attention of the police thanks to connections with influential people in the provincial authorities.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa Segnala spam
[for sharia law, to be criminals, terrorists, murderers, pieces of shit? is normal! but, you do not make me ashamed of you: China my fried!] Fr. Aftab James Paul, Diocesan Director for Interreligious Dialogue, said that "kidnappings are despicable crimes" and he strongly condemns "both the kidnapping and threats [of heavy retaliation] against the family." For the Pakistani priest " Shahid Khan is history sheeted, he must be punished for his illegal crime." [PAKISTAN. Lahore: kidnapped and tortured by Muslims, the Easter passion of an another: Christian.][للحصول على الشريعة، لتكون المجرمين والإرهابيين والقتلة، قطعة من القرف؟ أمر طبيعي! ولكن، لا تجعلني أخجل من أنت: الصين بلدي المقلية]!


 04/04/2013.@CHINA:. if it is normal for Muslims to be criminals pieces of shit? you do not make me ashamed of you, just solve this case! [] Christian arrested in Shanxi for daring to bring books to Christian residents. Li Wenxi ran a bookstore in Beijing. In December, he decides to go in Taiyuan, in the north of the country, to help local faithful open a bookstore. However, the police laid a trap for him, seize all his stuff and threw him in jail. "Don't you dare bring Christianity to Shanxi," they told him. After his desperate wife turned to the Internet, his story was reposted across the blogosphere. 04/04/2013 KYRGYZSTAN. Two Jehovah's Witnesses arrested in Bishkek on false charges. The two are accused of swindling money out of two old women. For local Jehovah's Witnesses, the charges are designed to push the community outside of the law.

04/04/2013. SYRIA - LEBANON [curse: Islamists jihadist, criminal Arab League: Cursed cancer, sharia law, to be eradicated without mercy] In Syria, some 300,000 Christian refugees also fleeing from UN camps. In Syria, Christians are neutral and do not want to be used for photo ops. The United Nations, however, automatically registers them as members of the opposition. The head of the Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) appeals on behalf of 1,200 families currently helped only by the Church and generous families. Beirut (AsiaNews) - More than 300,000 Christians have fled their villages and towns to escape the war, but also UN refugee camps, said Issam Bishara, regional director of the Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) in Lebanon, Egypt, Syria and Iraq.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
SYRIA - LEBANON [curse: Islamists jihadist, criminal Arab League: Cursed cancer, sharia law, to be eradicated without mercy] Speaking to AsiaNews, he said that none of the displaced families is in UN refugee camps in Turkey and Jordan, where displaced people are registered as rebels and used for photo ops. "In Lebanon, about 1,200 families have found shelter with friends or relatives," Bishara said. In fact, most Christians are not on the lists of the High Commissioner for the UN Refugee Agency (UNHCR). They refuse to be identified as part of the mostly Sunni opposition. Christians prefer to be neutral, above the conflict between Muslim rebels and Bashar al-Assad's Alawis. For this reason, they have been surviving without any substantial aid from major donors like the UNHCR and the Red Cross. Still, "They they need everything," Bishara explained. "The only support they get is from CNEWA."

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
SYRIA - LEBANON [curse: Islamists jihadist, criminal Arab League: Cursed cancer, sharia law, to be eradicated without mercy] Most Christian families who fled to Lebanon belong to the Armenian Catholic Church in Aleppo or the Greek Catholic community in Homs and Qasayr. Some 500 Armenian Catholic families found refuge with the Christian communities in Bourj Hammoud near Beirut. Some 550 Greek Catholic families from Al-Quasyr and Homs fled to Zhale and Qaa in the Bekaa Valley where Caritas Lebanon and other Christian organisations are active. Bkerke, the seat of the Maronite Patriarchate, opened its doors to 75 families Syro-Catholic families from Homs. Another 75 Syriac Orthodox families settled in Ajaltoun convent on Mount Lebanon. However, as time goes by, "host families do not have enough resources to help Syrian refugees," the CNEWA director noted.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
SYRIA - LEBANON [curse: Islamists jihadist, criminal Arab League: Cursed cancer, sharia law, to be eradicated without mercy] By contrast, "requests are increasing day by day. Soon no one will be able to afford even the most basic aid." After two years of turmoil, the conflict between the regime and the opposition has turned into a full-blown civil war. Army deserters and Islamist militants have formed armed groups that have been able to take on Bashar al-Assad's forces. The clash between Alawis and Sunnis has attracted fighters from the Middle East and North Africa. Even Europeans are said to be fighting with jihadist movements active in the area. Christians in Syria fear they might suffer the fate of Iraqi Christian communities that have become the target of Islamic extremists.

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
SYRIA - LEBANON [curse: Islamists jihadist, criminal Arab League: Cursed cancer, sharia law, to be eradicated without mercy] Since 2003, Islamists have targeted minority Christians with murder, attacks and various forms of discrimination, forcing hundreds of thousands of families to leave their country forever. (S.C.) SÍRIA - LÍBANO [maldição: jihadista islamitas, criminal Liga Árabe: Maldito o câncer, a sharia, a ser erradicada sem misericórdia] SYRIEN - Libanon [Fluch: Islamisten Dschihad-, Straf-Arabische Liga: Verflucht Krebs, Scharia, ohne Gnade ausgerottet werden] SYRIE - LIBAN [malédiction: les islamistes djihadistes, la Ligue arabe criminelle: Maudit cancer, la charia, à être éradiquée sans pitié] SURİYE - LÜBNAN [laneti: İslamcılar cihad, suç Arap Birliği: Lanetli kanseri, şeriat, acımadan eradike edilmesi]

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa
[it does not matter what, others want, I want a united Korea, which will become a "Super Power" independent!] 04/04/2013. KOREA. No war on a peninsula no one wants united. "China, the United States and Japan know very well what would be the consequences of an open conflict: millions of refugees and a new, formidable regional competitor," a Catholic source that works between North and South Korea told AsiaNews. Meanwhile, the situation in North Korea is as desperate as ever and its leaders could do something rash. Seoul (AsiaNews) - "For now, there will not be any war. Pyongyang knows that an act of war would, one way or another, end its existence," a Catholic source that works with North Korea, anonymous for security reason, told AsiaNews.

[il n'a pas d'importance ce que, d'autres veulent, je veux une Corée unie, qui va devenir un "Super Power" indépendant!] The end of North Korea would mean a unified Korea, something "no one wants. China does not want it because it is afraid of being swamped by millions of people unwilling to give up the Communist ideology. The United States does not want it because it would lose a huge market for its weapons. Japan does not want it because it is afraid of a fierce competitor." However, " the same players are responsible for the status quo," the source said. "After the Korean War, they have come to realise the enormous benefits from the division. [это не имеет значения, что, другие хотят, я хочу объединенной Кореи, которая станет "Super Power" независимый!]

[沒有什麼問題,別人想要的,我希望有一個統一的朝鮮,這將成為一個"超級權力"獨立!] China owns most of the North Korean economy, and the northern part of the country is almost a Chinese province. Whereas Washington has been able to deploy tens of thousands of soldiers here, and make it a strategic outpost of enormous importance for its hegemony in the Asia-Pacific region." Over the past week, the tone of North Korea's threats and war rhetoric has reached a fevered pitch. Yesterday the government in Pyongyang announced that it had given the go-ahead to a nuclear attack against the United States.

[그것은 "슈퍼 파워"독립적가되는, 다른 사람이 원하는, 내가 통일 한국을 원하는 문제가되지 않습니다!This morning, it moved a nuclear rocket to its east coast, possibly aimed at the United States. For its part, Washington has announced the deployment of an anti-missile system in its bases on Guam. The winds of war blowing these days between North and South, the source explained, "have scared even ordinary South Koreans who are not easily intimidated. They are used to the Kim regime shooting its mouth off, but now the anguish is palpable in the streets. [no importa qué, otros quieren, yo quiero una Corea unida, que se convertirá en una "superpotencia" independiente!]

   UniusRei3 ha pubblicato un commento 2 sett. fa Segnala spam
[spielt es keine Rolle, was andere wollen, ich habe ein vereinigtes Korea wollen, was wird, ein "Super Power" unabhängig!] The new dictator, Kim Jong-un, is not well known as his father or grandfather, and the internal situation in that country is so desperate that no one would be surprised to see them [North Korea's rulers] prefer suicide by war to a slow death by starvation. " A priest in Seoul confirms the fears. The internal situation alone, he said, "could lead to a decision to go to war. Kim Jong-un is young and does not have full control of the military, whilst ordinary people are starving and camps are filling up more and more. The dictator does not want to lose power and could decide that it is better to die in war than fall to a coup, whether military or civilian."